Juridische informatie

De website www.intm.fr (hierna de “website”) wordt gepubliceerd en beheerd door INTM, met maatschappelijke zetel te 2 Rue Kléber, Levallois-Perret (92300), een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 1.556.250, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 453 207 243 (APE 6202A – FR 95 453 207 243).  

INTM kan gecontacteerd worden op: 01 46 17 01 10, dpd@intm.fr  

De publicatiedirecteur, in de zin van artikel 93-2 van Wet nr. 82-652 van 29 juli 1982 betreffende audiovisuele communicatie, is de heer Georges Awad, voorzitter van INTM.  

Hosting en webadvies

De website wordt gehost door het Franse bedrijf DigDeo SAS, BP 80104 – 92604 Asnières sur Seine CEDEX – Frankrijk.  

 Webadvies: Xavier Derégel – VeryNet / Siren 387 798 028  

Intellectuele eigendomsrechten

De website en de inhoud ervan worden beschermd door de Franse, communautaire en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom. De inhoud, architectuur en het ontwerp van de website zijn het exclusieve eigendom van INTM, net als de databases die worden gebruikt voor de werking ervan.  

Alle intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder morele rechten, rechten van representatie en reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van tekstuele, fotografische en iconografische representaties.  

Reproductie van de gehele of gedeeltelijke website op welk medium dan ook is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van INTM. INTM behoudt zich het recht voor om de website en de inhoud ervan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.